Onderwijs

Naakttekeningen verwijderd 'uit respect voor moslims'

| |

Duitsland, november 2013

Om moslims niet te kwetsen werden zes naakttekeningen uit een expositie van de Duitse kunstenares Susanne Schüffel verwijderd uit de Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf. In het gebouw komen veel moslims voor inburgeringscursussen. Na protest van de kunstenares is besloten om de tekeningen weer op te hangen in een "goede ruimte".

Berliner Morgenpost, 10 november 2013

Thuisonderwijs bij obscure religies

Nederland, 6 november 2013

Ou­ders die hun kin­de­ren thuis les wil­len ge­ven in plaats van ze naar school te stu­ren, zeg­gen te­gen de rech­ter steeds va­ker dat ze lid zijn van een ob­scu­re gods­dienst, die bij geen en­ke­le be­staan­de on­der­wijs­rich­ting past. Daar­voor waar­schuwt het We­ten­schap­pe­lijk Bu­reau van het Open­baar Mi­nis­te­rie (WBOM) in een ad­vies aan de lan­de­lijk jeugdof­fi­cier van jus­ti­tie. Om­dat in Ne­der­land vrij­heid van on­der­wijs be­staat, hoe­ven ou­ders hun kind niet naar een school te stu­ren die er an­de­re nor­men en waar­den op na­houdt dan zij. Wel moe­ten zij daar­bij vol­gens de uit­leg van de wet be­zwa­ren heb­ben die ’gro­ter zijn dan het na­deel dat het kind he­le­maal geen on­der­wijs meer krijgt’. Als kinderen worden af­ge­slo­ten van leef­tijds­ge­noot­jes en thuis zo or­tho­dox wor­den on­der­we­zen dat ze bui­ten­ge­slo­ten wor­den van de Ne­der­land­se sa­men­le­ving, blijft ook hun leerontwikkeling achter. In Am­ster­dam leid­de de slui­ting van het Is­la­mi­tisch Col­le­ge Am­ster­dam tot een con­flict van ou­ders met de ge­meen­te. Ze wil­den hun kin­de­ren thuis les­ge­ven, maar de rech­ter wist dit te voor­ko­men.

Staats­se­cre­ta­ris Dek­ker (On­der­wijs) wil een eind ma­ken aan al­le on­dui­de­lijk­heid, door het he­le ar­ti­kel waar­op wei­ge­rou­ders zich be­roe­pen te schrap­pen. Hij vindt dat al­le kin­de­ren naar school moe­ten. 

De Telegraaf

Erdogan tegen gemengde studentenhuizen

| | |

Turkije, november 2013

Mannelijke en vrouwelijke studenten zouden niet in hetzelfde huis mogen wonen. Dat heeft de Turkse premier Erdogan gezegd tijdens een bijeenkomst. Volgens de premier druist het samenwonen van studenten in tegen het Turkse 'conservatieve, democratische karakter'.

AD, 4 november 2013

Rector Islamitische Universiteit van Rotterdam: dialoog met andersgelovigen is onmogelijk

Nederland, oktober 2013

De rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam (IUR), Ahmed Akgündüz, spreekt niet alleen vijandig over tegenstanders van de Turkse regering. Dhr. Akgündüz, donderdag nog op de vingers getikt door minister Asscher, ziet ook weinig heil in dialoog met andersgelovigen. In een artikel op zijn website stelt Akgündüz dat dialoog niet mogelijk is met 'iedereen die de zes principes van het geloof en de vijf voorwaarden van de islam niet accepteert' - kortom: iedereen die iets anders aanhangt dan de soennitische islam. "Naar de buitenwereld presenteert hij zich als een keurige en verdraagzame moslim. Intern laat hij een heel ander geluid horen." aldus Nurettin Altundal van de alevitische koepelorganisatie Hakder. 

Update 27 oktober 2013, Ahmet Akgundüz, rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam,
weigert excuses te maken voor omstreden uitspraken over Turkse demonstranten die zich keerden
tegen het beleid van premier Erdogan.

trouw.nl
nos.nl

Hoogleraren VS betrokken bij Moslim Broederschap studie programma

VS, oktober 2013

Diverse hoogleraren van verschillende faculteiten en universiteiten zijn actief betrokken bij een studie programma van de Moslim Broederschap in de VS. Het gaat om het International Institute of Islamic Thougt  (IIIT).
Uit een memo van de Broederschap uit 1991 blijkt dat IIIT door de Broederschap wordt gezien als een frontorganisatie in de ‘grote jihad om de westerse beschaving van binnenuit te elimineren en vernietigen’. Een FBI-infiltrant zei in 1988 dat IIIT deel uitmaakt van een plan om in zes stappen ‘ de islamitische revolutie in de VS te doen plaatsvinden’.
Bij het IIIT zomer programma van 27 mei tot 3 juli dit jaar voor 17 geselecteerde studenten, waren o.a. de volgende docenten betrokken:
- Koran en Sunna lessen door Mahmoud Ayoub van Connecticut’s Hartford Seminary. IIIT doneerde een miljoen dollar voor een leerstoel bij dit instituut.
- Eigentijd islamitisch denken door Ermin Sinanovic van U.S. Naval Academy
- Muslim World Affairs door Muqtedar Khan van de University of Delaware
- AbdulAziz Sachedina van de George Mason Universiteit en de Universiteit van Virginia.
- Islamic History and Civilization door Imad ad-Dean Ahmed van de University in Washington.
- Islamic Reform Movements door IIIT oprichter en financieel directeur Hisham Al-Talib die ook werkzaam is voor de Al-Taqwa Bank van de Moslim Broederschap en volgens de FBI lid van de Iraakse Broederschap.

Clarion Project, 10 oktober 2013
Meer over IIIT

Schooljongen mag niet drinken vanwege ramadan klasgenoten

Engeland, juli 2013

De 10-jarige Luke Blagden op de Charles Dickens basisschool in Porthsmouth mocht tijdens de les niet drinken van de onderwijzer, omdat dat vervelend zou kunnen zijn voor vastende klasgenootjes tijdens de ramadan. Een van Luke’s klasgenoten had hoofdpijn als gevolg van de ramadan en de leraar vond het niet eerlijk tegenover deze leerling als Luke wel zou mogen drinken.
Normaal hebben de leerlingen een waterflesje op hun tafel, maar nu had de onderwijzer ze in een bak neergelegd. Het was die dag 28 graden en Luke was uitgedroogd toen hij thuiskwam.
De school zegt dat kinderen van andere religies best mogen drinken en eten tijdens ramadan, maar weigerde commentaar op het voorval. De gemeente Portsmouth die verantwoordelijk is voor de school, weigerde ook commentaar te geven.

Daily Mail, 12 juli 2013

Leraren Ibn Ghaldoun bedreigd; cijfers onder druk opgehoogd

Nederland, juli 2013

Leraren die vol idealisme met hun baan op de omstreden islamitische school Ibn-Ghaldoun begonnen, verloren hun idealen: sommigen vertrokken verbitterd. Zeven docenten die in NRC worden geïnterviewd vertellen dat op Ibn Ghaldoun een sjoemelklimaat heerste, waarvan de examenfraude een logisch gevolg was. Leraren die gesjoemel bij de directie van Ibn Ghaldoun meldden, deden dat vaak tevergeefs.

Meisjes geïndoctrineerd: niet met Nederlanders en ongelovigen omgaan
Meisjes werden in z.g. ‘’huiswerkklassen’’ geïndoctrineerd niet met Nederlanders te trouwen of met ongelovigen om te gaan.
Vanuit de leerlingen was er sprake van een enorme druk op de leerkrachten om hen niet te laten zitten. Een leerkracht zegt: Er bleven weleens kinderen zitten, maar lang niet zo veel als je op basis van het niveau van de leerlingen zou verwachten'.
Door de druk van leerlingen werden cijfers regelmatig opgehoogd. Er werd gestrooid met herkansingen. Sommige leerkrachten gingen door met herkansingen tot een leerling een voldoende had.

Bedreigingen
Een leraar die weigerde hierin mee te gaan, kwam in conflict met een groep Marokkaanse havo-leerlingen. De leraar wilde hun onvoldoendes niet ophogen en werd vervolgens bedreigd door de jongens. Kort hierna is zijn auto vlak bij de school vernield. Een andere leerkracht is begin dit jaar bedreigd omdat deze weigerde een leerling een (onverdiende) herkansing te geven.

NRC, 5 juli 2013

Islamitische basisschool in Venlo: vernoemd naar veroveraar van Spanje

Nederland, juni 2013

De gemeenteraad van Venlo heeft de aanvraag voor de islamitische basisschool Tariek Ibnoe Ziyad goedgekeurd. Behalve de VVD stemde de hele gemeenteraad daarmee in.
Tariek Ibnoe Ziyad heeft een lange politieke lobby gevoerd voor de school en in de gemeenteraad zijn stevige discussies gevoerd. De VVD stelt dat een islamitische school slecht is voor de integratie. Het CDA benadrukte in het debat de vrijheid van godsdienst.
Het is nu aan de minister van onderwijs om te bepalen of Venlo ook daadwerkelijk een islamitische basisschool krijgt. Venlo telt ongeveer 9.000 moslims.
De Stichting Tariek Ibnoe Ziyad heeft al een islamitische basisschool in Eindhoven.  
Tariq ibn Zijad was de aanvoerder van de islamitische verovering van Spanje in 711. De Straat van Gibraltar is naar hem vernoemd.

L1 Radio en TV, 27 juni 2013

Gülenbeweging in Nederland

Nederland, juni 2013

Gülen heeft niet alleen internationaal invloed met scholen in 140 landen, maar krijgt ook in Nederland steeds meer invloed. Een paar duizend Turken is hier door Fetulah Gülen geïnspireerd.
Het Cosmicus College in Rotterdam en Cosmicus Montessori in Amsterdam zijn beide geïnspireerd door Gülen. Gülen-organisaties zijn o.a. De Witte Tulp, Stichting Waterval en Studentenplatform Nederland. Zo biedt Stichting Waterval in Almere huiswerkbegeleiding, privélessen, mentortajecten en voorlichtinsavonden aan, terwijl de naam Gülen niet wordt genoemd op website en bij externe contacten.
Circa 50 Gülenorganisaties zijn verenigd onder de koepel Unie Maatschappelijke Organisaties Nederland.Ook hun websites vermelden zelden dat ze door Gülen zijn geïnspireerd. In een aantal Gülenstudentenhuizen wonen Turkse studenten.  
Volgens islamoloog Martin van Buinissen die de Gülen-organsatie onderzocht, gaat het om een zeer Turkse en ook ondoorzichtige organisatie.
Stichting Witboek die omstreden Amsterdamse moskee-internaten beheert, heeft nauwe banden met de Gülen beweging.
Zie ook: Yunus-affaire aangezwengeld door Gülen-beweging

RefDag, 22 juni 2013

Fatwa tegen katholieke scholen op Java

Indonesië, juni 2013

De invloedrijke Indonesische Ulema Raad ( MUI) heeft in Tegal op Midden-Java een fatwa tegen katholieke scholen uitgevaardigd. De MUI stelt dat zulke scholen haram en moreel verwerpelijk zijn, ondanks het feit dat de scholen hoog scoren op de kwaliteit van het onderwijs en als gevolg daarvan veel niet-christenen aantrekken. Katholieken vormen in Indonesië een kleine, maar belangrijke minderheid.
 Islamitische extremisten vielen al diverse keren christelijke scholen aan. Lokale overheden dreigden de scholen al vaker met sluiting of dwongen de scholen om islamlessen te geven.
In de fatwa worden expliciet katholieke scholen in Tega en Pemalang genoemd, die weigerden om les over de islam te geven. Diverse islamitische families verdedigden deze scholen, omdat ze zulk uitstekend onderwijs geven. Overheden geven uit electorale overwegingen vaak gehoor aan oproepen om islam-lessen in het onderwijs van christelijke scholen af te dwingen.
Eerder verbood de MUI de Miss World verkiezingen, het hijsen van vlaggen, ‘immoreel’ Facebook, yoga, roken, verkiezingen en speciaal vrouwenkiesrecht.

ASIA News, 14 juni 2013
Inhoud syndiceren